Bursa Szkolna

Zapraszamy do korzystania z Bursy Szkolnej, która zapewnia uczniom
całodobową opiekę wychowawczą
, pomoc w nauce, całodzienne wyżywienie, dogodną komunikację.
3
 Bursa, zgodnie ze statutem, zapewnia młodzieży całkowitą opiekę w okresie nauki pobieranej poza miejscem zamieszkania. Mieszkańcy bursy korzystają z całodziennego, właściwego dla danego wieku wyżywienia, z dobrych warunków do nauki i mieszkania o odpowiednim standardzie higieniczno- sanitarnym. Bursa stwarza możliwość pogłębiania i rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych, społeczno- politycznych. Młodzież współdecyduje o organizowaniu życia w bursie poprzez samorząd zwany Radą Młodzieżową Bursy.

Program rozwoju bursy zakłada:

 • stwarzanie możliwości uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce,
 • rozwój intelektualny, emocjonalny (moralny) i fizyczny,
 • współpracę z rodzicami i szkołami (wspieranie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu),
 • rozwój samodzielności i poczucia odpowiedzialności poprzez samorządność,
 • krzewienie kultury dnia codziennego i zaszczepianie nawyków higieniczno- porządkowych i kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia,
 • wyrabianie umiejętności i zamiłowania do samodzielnej pracy umysłowej i poznania racjonalnych technik uczenia się,
 • przyswajanie form grzecznościowych i umiejętności zachowywania się,1
 • ształtowanie właściwych relacji między dziewczynami i chłopcami,
 • wzmacnianie poczucia godności ludzkiej,
 • zapobieganie demoralizacji (świadome korzystanie z mediów, przeciwdziałanie narkomanii, pornografii, przemocy),
 • współpracę ze środowiskami lokalnymi.

Praca opiekuńczo – wychowawcza w Bursie.

Bursa posiada odpowiednie warunki zapewniające opiekę i działania pedagogiczne zgodne z reformą edukacji. Kadra pedagogiczna jest doświadczona, dobrze przygotowana do zawodu i doskonaląca swój warsztat. Młodzież ma poczucie bezpieczeństwa, jest zintegrowana, a stworzone warunki i atmosfera przypominają dom rodzinny.

Cele główne:

1. Stworzenie warunków do uzyskiwania postępów w nauce i niwelowania stresów szkolnych2.
2. Stworzenie atmosfery domu rodzinnego.
3. Organizowanie czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

1. Spowodować, aby każdy wychowanek mógł czuć się jak w domu rodzinnym wśród bliskich sobie i życzliwych ludzi.
2. Zapewnić bezpieczeństwo.
3. Zapewnić warunki do uzyskiwania postępów w nauce.
4. Zapewnić warunki do współuczestniczenia młodzieży w organizowaniu życia bursy i kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich poprzez działalność samorządową młodzieży.
5. Kształtować poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie.
6. Kształtować potrzebę rozwoju fizycznego i utrzymywania kondycji fizycznej.
7. Wzmacniać kondycję psychiczną i dbać o moralność.

4  Młodzież korzysta w bursie z:

• dobrze wyposażonych pokoi mieszkalnych,
• sali do ćwiczeń i boiska,
• pomieszczenia komputerowego z 3 stanowiskami,
• pokoi do cichej nauki,
• biblioteki,
• dwóch sal telewizyjno – rekreacyjnych (jedna z pianinem, POLSAT SPORT),
• stołówki,
• pralni i suszarni na każdym piętrze.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej bursy www.bursalodz.pl