Informacje dla członków

ZAPROSZENIE NA VIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W dniu 03 listopada 2016 r. (czwartek) w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja” przy al. Politechniki 1 w Łodzi odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w sprawie zmiany zapisów Statutu.

Treść zawiadomienia:

Łódź, dnia 25 października 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą z dnia 25 października 2016 roku Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zwołuje w dniu 03 listopada 2016 r. (czwartek) nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja” przy al. Politechniki 1 w Łodzi.

Pierwszy termin: 03 listopada 2016 r. godzina 16.00; drugi termin –  godzina 16.15.

Projekt Uchwały

VIII Walnego Zgromadzenia Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z dnia 03 listopada 2016 roku,  w sprawie zmian w  statucie Stowarzyszenia

Na podstawie § 35 ust. 1 statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z dnia 21.10.2015 roku, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – VIII Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

  1. W § 7 uchylić dotychczasową treść punktu 3 i nadać mu następujące brzmienie: „wspieranie i organizowanie różnorodnych form aktywności młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,
  2. Walne Zgromadzenie upoważnia Prezydium Zarządu do zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym przyjętych zmian w statucie Stowarzyszenia.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.