Patronaty i dotacje dla szkół

ZASADY PRZYJMOWANIA PATRONATÓW
przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

1.   Stowarzyszenie może objąć patronatem jedynie przedsięwzięcia o zasięgu miejskim (gminnym), powiatowym, regionalnym lub wojewódzkim.
2.   Wnioski o objęcie patronatem przedsięwzięcia mogą składać szkoły i placówki oświatowe będące członkami Stowarzyszenia lub reprezentujące województwo łódzkie w Klubie Przodujących Szkół.
3.   Patronat Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole może być przyznany przedsięwzięciom, które charakteryzują się:
–   szczególnymi wartościami dydaktycznymi, wychowawczymi, społecznymi, patriotycznymi lub posiadają wysoką rangę w lokalnym środowisku,
–   nowatorstwem programowym, metodycznym lub organizacyjnym
4.   Wystąpienie o przyznanie patronatu powinno być złożone co najmniej 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia organizacji planowanego przedsięwzięcia i zawierać:
a)   dane organizatora /adres, telefon kontaktowy, nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie/
b)   datę i miejsce przedsięwzięcia
c)   regulamin,  określający między innymi: cel ogólny przedsięwzięcia, jego adresatów i harmonogram działań
d)   informację o wcześniejszych edycjach
e)   oczekiwania wobec Stowarzyszenia /patronat honorowy, patronat połączony z udziałem finansowym/
5.   Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia patronatu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
6.   Objęcie patronatem zobowiązuje wnioskodawcę do umieszczenia informacji o patronacie w materiałach organizacyjno-promocyjnych (regulaminy, plakaty, ogłoszenia, listy prasowe, zaproszenia, szkolna strona www itp.) oraz zapewnienia udziału przedstawiciela Stowarzyszenia w finale danego przedsięwzięcia.
7. Objęcie patronatem zobowiązuje wnioskodawcę do przesłania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem do 30 dni po zakończeniu ww. projektu (1 strona A4).

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI/PATRONATU

DRUK ROZLICZENIA DOTACJI